Pancake Bunny giới thiệu Mound Vault và token MND

Hello Bunny Fam! 🐰🐰🐰 

Team Bunny cảm ơn những phản hồi tích cực và sự động viên của cộng đồng về kế hoạch phục hồi của họ và trong quá trình ra mắt Polygon đang diễn ra! (Nếu bạn quan tâm đến việc cung cấp thanh khoản và nhận polyBUNNY trên Polygon, xem sự kiện Pre-launch Liquidity tại đây). 

Bunny chuẩn bị khởi chạy phần tiếp theo trong kế hoạch phục hồi của mình, Mound Vault và token MND! Bunny sẽ ra mắt Mound Vault vào 09:00 AM (giờ Việt Nam) ngày 28/06. 

Bài viết này là tổng quan của Bunny về mục đích, lý luận và chi tiết về Mound Vault. Tham gia thảo luận trong các kênh chính thức của Bunny được liệt kê tại đây

Mục đích của Mound Vault – Thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái 

Trong tháng qua, Team Bunny đã nâng cao năng lực phát triển sau cuộc tấn công của họ trong điều kiện thị trường không ổn định và bất ổn đáng kể. (Xem Kế hoạch phát triển tại đây). 

Họ đã xác định rằng các điều chỉnh không hiệu quả trong thời kỳ suy thoái thị trường hiện tại và sự phục hồi của Pancake Bunny đòi hỏi phải đưa ra được giá trị vĩ mô đáng kể vào hệ sinh thái Pancake Bunny. (Xem Kế hoạch phục hồi tại đây). 

Team Bunny hiện đã có vị trí tốt để cung cấp tất cả các thành phần của việc mở rộng hệ sinh thái, nhằm tối đa hóa giá trị cho Cộng đồng Pancake Bunny ngắn hạn và dài hạn. 

Phần còn lại của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị mà Mound Vault thu được, cách nó hoạt động kết hợp với token tiện ích MND và tổng quan về cách nhận token MND.  

Mound Vault mang lại giá trị cho việc mở rộng hệ sinh thái 

Mound Vault là một phương tiện được tạo ra để nắm bắt và phân phối toàn bộ giá trị của việc mở rộng hệ sinh thái đến Cộng đồng Pancake Bunny. Nói cách khác, Mound Vault được thiết kế như một phương tiện để Cộng đồng Pancake Bunny chia sẻ toàn bộ giá trị của tất cả các dự án/ sản phẩm DeFi sáng tạo mà team Bunny cung cấp, hiện tại và trong tương lai. 

Ngoài giá trị cốt lõi của BUNNY và nền tảng Pancake Bunny ngày nay, Mound Vault còn có ba động lực, đó là: 

 • Mở rộng trên Polygon và các chuỗi trong tương lai 
 • Cung cấp các khoản cho vay an toàn và hàng hóa dưới dạng tiện ích và hoán đổi dưới dạng tiện ích trên BSC  
 • Chuỗi chéo sáng tạo và các sản phẩm tính phí trong chuỗi, chẳng hạn như các sản phẩm Multiplexer và Inverse/ Leverage của Bunny. 

Mound Vault bao gồm những gì? 

Như đã thông báo ban đầu trong kế hoạch phục hồi, Mound Vault sẽ bao gồm các thành phần sau: 

 • 1 triệu BUNNY của team Bunny (1 triệu BUNNY được tạo ra cho team Bunny bởi cuộc tấn công)
 • 1 Triệu polyBUNNY của team polyBUNNY (1 Triệu polyBUNNY đầu tiên được mint (đúc) cho team polyBUNNY) 
 • 100 Triệu QBT (10% tổng nguồn cung dự kiến) 
 • Tất cả lợi nhuận farm được tạo ra từ các tài sản trên tỷ lệ tối ưu của tất cả các token dự án mới (được xác định khi các dự án mới xuất hiện trực tuyến và tối ưu cho cả dự án và hệ sinh thái) 
 • Tỷ lệ phí tối ưu từ tất cả các sản phẩm tính phí hiện tại và tương lai (ví dụ: Cross Chain và In Chain Multiplexers, Inverse/ Leverage tokens,…) 

Token MND là gì? 

Token MND là token tiện ích có khối lượng cố định được liên kết và hỗ trợ bởi tổng giá trị của Mound Vault. Nó KHÔNG phải là token giao thức được mint theo thời gian theo block hoặc theo giao dịch. 

 1. Khi hệ sinh thái Pancake Bunny phục hồi – lúc đầu theo thời gian và sau đó là liên tục – những người sở hữu MND sẽ có thể yêu cầu chia sẻ của họ về lợi nhuận và phí tích lũy được tạo ra bởi tất cả các tài sản được giữ trong Mound Vault. (Hiện tại team Bunny đang nhắm mục tiêu khoảng 4 tuần sau khi ra mắt để có cơ hội xác nhận quyền sở hữu đầu tiên).
 2. Trong vòng khoảng 24 tháng, những người sở hữu MND sẽ có thể bỏ phiếu về việc Mound Vault sẽ phát hành một số hoặc tất cả các tài sản chung cho cộng đồng MND. Cơ chế chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng hiệu quả sẽ tương tự như sử dụng cơ chế hoán đổi để swap (hoán đổi) MND lấy tài sản do Mound Vault nắm giữ hoặc sử dụng cơ chế xác nhận quyền sở hữu tương tự như hoạt động của pool bồi thường pBUNNY. Liệu Mound Vault có nên mua MND để giảm nguồn cung trên thị trường mở hay không, cũng như đối với các token giảm phát phổ biến, cũng sẽ được xem xét tại thời điểm đó. Các biện pháp này sẽ không được thực hiện cho đến khi Pancake Bunny đã phục hồi đầy đủ và/ hoặc có đủ thanh khoản trên thị trường mở cho MND. 
 3. Nếu MND vẫn chưa được giao dịch trên thị trường mở trong 6 tháng, team Bunny sẽ xem xét các biện pháp cung cấp thanh khoản để MND có thể được giao dịch với BNB và các token khác. 

Đóng góp của Team Bunny – Thiết lập Mound Vault 

Họ sẽ thiết lập Mound Vault theo quy trình sau. Đầu tiên, team sẽ tạo Mound Vault và đóng góp 1 triệu BUNNY đã được mint cho team bởi cuộc tấn công. Họ cũng sẽ bắt đầu đóng góp tất cả polyBUNNY đang được mint cho team Bunny bằng fork Polygon, lên đến tổng cộng 1 Triệu polyBUNNY. Cuối cùng, team sẽ đóng góp 100 triệu QBT token khi Qubit được tung ra, hoặc xấp xỉ 10% tổng nguồn cung. 

Hoán đổi Bunny và Mound Vault để nhận MND Tokens – Tổng quan về sự kiện ra mắt MND 

Song song với việc thiết lập Mound Vault, team sẽ tổ chức Sự kiện ra mắt Mound (MND) cho Cộng đồng Pancake Bunny. Trong thời gian hoán đổi, cộng đồng có thể swap Bunny và Mound Vault để nhận MND theo cơ chế sau:

TUẦN 1 – Hoán đổi ở mức 1.50

Những người sở hữu BUNNY sẽ bắt đầu swap (hoán đổi) Bunny và Mound Vault. BUNNY được cam kết trong TUẦN 1 sẽ được chỉ định 1.50 đơn vị phân bổ cho bội số 1.50x. 

TUẦN 2 – Hoán đổi ở mức 1.25 

BUNNY được swap vào Mound Vault trong TUẦN 2 sẽ được chỉ định 1.25 đơn vị phân bổ cho bội số của 1.25x. 

TUẦN 3 – Hoán đổi ở mức 1.10 

BUNNY được swap vào Mound Vault trong TUẦN 3 sẽ được chỉ định 1.10 đơn vị phân bổ cho bội số của 1.10x. 

TUẦN 4 – Hoán đổi ở mức 1.00 

BUNNY được hoán đổi vào Mound Vault trong TUẦN 4 sẽ được chỉ định 1,00 Đơn vị phân bổ cho bội số 1.00x 

Vào cuối khoảng thời gian hoán đổi, một số MND cố định nhất định sẽ được mint (đúc). (Mục tiêu hiện tại là 1 Triệu MND.) Mỗi ​​người dùng sẽ nhận được một số MND bằng tỷ lệ giữa các đơn vị phân bổ của họ so với tổng số đơn vị phân bổ được chỉ định cho Cộng đồng. 

Ví dụ: 

 1. Giả sử bạn hoán đổi 200 BUNNY trong TUẦN 1, 200 BUNNY trong TUẦN 2, 100 BUNNY trong TUẦN 3 và 100 BUNNY trong TUẦN 4, tổng cộng là 600 BUNNY. 
 2. Sau đó, vào cuối khoảng thời gian hoán đổi, bạn sẽ được chỉ định 300 + 250 + 110 + 100 = 760 đơn vị phân bổ cho tổng số 600 BUNNY của bạn. 
 3. Giả sử tổng số đơn vị phân bổ được chỉ định cho Cộng đồng là 4,85 Triệu. 
 4. Sau đó, bạn sẽ nhận được số MND sau: 

Số MND = 1 Triệu MND * (760 / 4,85 Triệu) = 760 / 4,85 = ~ 156,7 MND 

Vì vậy, trong ví dụ trên, sau khi mint và phân phối 1 Triệu MND, người dùng sẽ có ~156,7 MND trong ví của họ. Nói cách khác, người dùng sẽ có thể “swap” 600 BUNNY của họ với ~ 156,7 MND. Con số này cao hơn khoảng 40 MND so với nếu người dùng đã hoán đổi tất cả BUNNY của họ trong TUẦN 4. 

Chuyển đổi pBUNNY-for-MND 

Như nhiều người sở hữu pBUNNY đã lưu ý với việc giảm TVL xuống mức hiện tại, lượng giá trị tích lũy cho pool bồi thường đã giảm đáng kể. team Bunny đã theo dõi chặt chẽ việc giảm tỷ lệ bồi thường và đã xác định rằng cơ chế ban đầu được thực hiện cho Kế hoạch phát triển không còn hiệu quả. 

Do đó, để đảm bảo bồi thường cho các người sở hữu pBUNNY trong tương lai, pBUNNY sẽ được chuyển đổi thành MND vào cuối Thời gian hoán đổi theo cơ chế sau: 

 1. Giá hiệu quả của MND sẽ được đặt là EP = (Tổng giá trị của BUNNY được hoán đổi vào Mound Vault/ Tổng số MND) 
 2. Tổng giá trị đóng góp của team sẽ được tính bằng TV = tổng giá trị đóng góp của team là 1 triệu BUNNY, 1 triệu polyBUNNY và 100 triệu QBT theo giá thị trường được tính tại kết thúc 
 3. Giai đoạn hoán đổi Dựa trên EP (Giá thực tế của MND) và TV (Tổng giá trị đóng góp của team), những người nắm giữ pBUNNY sẽ nhận được một phần theo tỷ lệ trong tổng số MND được tạo ra để chuyển đổi pBUNNY. 

Ví dụ: 

 1. Giả sử tổng giá trị của BUNNY được hoán đổi cho MND = 30 triệu USD 
 2. Giả sử tổng số MND được hoán đổi cho BUNNY = 1 triệu 
 3. Khi đó Giá thực tế của MND = EP = 30 USD 
 4. Giả sử, vào cuối Thời kỳ hoán đổi, tổng giá trị của của team đóng góp = TV = 15 triệu USD + 10 triệu USD + 5 triệu USD = 30 triệu USD 
 5. Sau đó, tất cả pBUNNY sẽ được chuyển đổi thành một số MND = TV / EP = 30 triệu USD / 30 USD = 1 triệu 

Cách tính Tổng số MND 

Dựa trên các ví dụ trên, có thể tính được Tổng số MND vào cuối Kỳ hoán đổi. Lưu ý rằng, đối với tất cả các dự án của Bunny, team Bunny sẽ nhận được phân bổ 15 MND cho mỗi 100 MND đổi lấy BUNNY và pBUNNY. 

Ví dụ: 

 1. Giả sử 1 Triệu MND được mint để swap BUNNY
 2. Giả sử 1 Triệu MND được mint để swap pBUNNY
 3. Sau đó thêm 0,3 Triệu MND sẽ được phân bổ cho team 
 4. Tổng MND vào cuối Sự kiện ra mắt sẽ là 2,3 Triệu MND, đại diện cho tổng giá trị tài sản khoảng 60 Triệu USD (dựa trên các ví dụ trên). 

Kết luận

Hãy chia sẻ phản hồi, nhận xét và câu hỏi của bạn trên tất cả các kênh xã hội chính thức của Bunny. Và hãy theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết về polyBUNNY tokenomics và sự ra mắt của Qubit, dự án cho vay dưới dạng hàng hóa của Bunny. 

Cuối cùng, như mọi khi – Keep Calm and HOPE!

Nhóm thảo luận Pancake Bunny Việt Nam

Nguồn: Pancake Bunny

Theo dõi FacebookTelegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về Crypto, DeFi cùng nhiều dự án Blockchain! 

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment