Polygon – Commit Chain chứ không chỉ là một Sidechain

Polygon hoạt động chủ yếu thông qua các Commit Chain – các mạng giao dịch hoạt động liền kề với một blockchain chính. Nó gộp các giao dịch lại với nhau và xác nhận chúng liên tục trước khi trả lại dữ liệu cho chain chính